Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi
Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Feladataink
• Működési körzet
• Munkatársak
• Fenntartó
• Szülőknek
• Tankötelezettség - iskolakezdés
• Segítő intézmények, szervezetek
• TudásTár
• Jó tudni!
• Pályázatok
• Fejlesztő eszközök
• MédiaTár

Dokumentumok

Szakértői intézményi értékelés

 

Esélyegyenlőségi terv

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM
ALAP- ÉS FELÜLVIZSGÁLATHOZ 2020.

5 éves kori státuszlap

Intézménykijelölési nyomtatvány

Közzétételi lista

Fotógaléria

• Megújult szakszolgálatunk
• Továbbképzés
• Annafürdőn
• 30. szülinapunk
• Evésterápia
• Összes galéria »

Feladataink

Az intézmény szervezeti felépítése

A jogszabályi környezet és az oktatáspolitikai irányelvek változása következtében az intézmény fenntartását 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. 2013. szeptember 1-jétől tagintézményeivel együtt megalakult a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézménye.

A paksi szakszolgálat a megyei intézmény részeként, Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye néven működik tovább (a bonyhádi, dombóvári, szekszárdi, tamási és székhelyintézmény mellett).

Az intézményben gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, gyermekpszichiáter szakorvos, pszichopedagógus, szurdopedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus, tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, óvodapedagógus, (gyógy)pedagógiai asszisztens képzettségű munkatársak dolgoznak együtt. A főállású munkatársak rendszeresen team-megbeszélésen vesznek részt.

Intézményünk ellátandó alaptevékenységei, feladatai

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás:
Feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Fejlesztő nevelés:
Feladata a gyermek komplex gyógypedagógiai fejlesztése, a fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

Szakértői bizottsági tevékenység:
Feladata a gyermek, tanuló komplex vizsgálata alapján szakértői vélemény készítése az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, valamint a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, javaslattétel a különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, a sajátos nevelési igényű tanuló esetében a közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés, illetve a tankötelezettség meghosszabbítása.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet részletesen leírja a tankerületi és megyei szakértői bizottsági tevékenység feladatait, valamint ellátási körzetét.
Intézményünk egyrészt tankerületi szakértői bizottsági tevékenységet lát el, feladatai a következők:

 • a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata,
 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,

Szakszolgálatunk 2006 februárja óta - a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség megállapítása mellett - hazánkban egyedülálló módon részt vesz a sajátos nevelési igényű gyermekek diagnosztizálásában is.

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat létrejöttével tagintézményünk továbbra is lehetőséget kapott, hogy a paksi tankerületben szakértői tevékenység keretében BTM és SNI diagnosztikát is folytasson. Ezzel kapcsolatos feladataink a következők:

 • 0-3 éves korú kisgyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata (korai fejlesztés és gondozás megállapítása vagy kizárása);
 • a sajátos nevelési igény - az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság megállapítása vagy kizárása;
 • az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar - megállapítása vagy kizárása;
 • a fentebb felsorolt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése.

Nevelési tanácsadás:
A nevelési tanácsadás feladatai:

 • A nyilvántartásba vételt követően a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.
 • Segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. Ennek keretében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.
 • Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése a szülő, illetve jogszabályban meghatározott esetben a gyámügyi, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény kérésére.
 • Prevenciós tevékenység keretében együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenció biztosítása, valamint az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrés végzése.
 • Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében folyamatdiagnosztikai célú vizsgálatot, valamint gondozást végez, terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, továbbá tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére. A gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat a folyamatdiagnosztika során értékeli.

Logopédiai szolgáltatás:

 • Feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
 • A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.
 • Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

Konduktív pedagógiai ellátás:
Feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

Gyógytestnevelés:

Feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás:
Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálási feladatainak biztosítása új területként jelentkezik a szakszolgálatnál. A pedagógiai szakszolgálat keretében nyújtott iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.
Ellátási területünkön jelenleg még nem dolgoznak pszichológusok az iskolákban, óvodákban így a feladatellátás a rendelet szerinti, teljes körű megvalósítása még nem jelentkezik szakszolgálatunk működésében.
A gyermekek/tanulók pszichológiai megsegítését kollégáink intézményünk keretein belül - a lehetőségeinkhez mérten - vállalják.

Az iskola- és óvodapszichológiai feladatok koordinátorának a feladatai:

 • az óvodai, iskolai preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja,
 • a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára konzultációs foglalkozások szervezése,
 • a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok által ellátásban részesített gyermekeket, tanulókat érintően szakmai konzultációs lehetőség biztosítása, szakszolgálati/egészségügyi vizsgálat irányultságára, helyére vonatkozó javaslattétel,
 • a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére egyéni, esetvezetési támogatás, kettős vezetésű csoportok vezetésében való közreműködés,
 • a nevelési-oktatási intézmény vagy az intézményben dolgozó iskolapszichológus, óvodapszichológus megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozás megszervezése, közreműködés annak megvalósításában,
 • egyéni tanácsadás és konzultáció pedagógusok számára,
 • a szakszolgálat és a nevelési-oktatási intézmény közötti kapcsolat segítése,
 • a pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő ellátása, szakmailag indokolt esetben a titoktartás szakmai, etikai elveinek betartása mellett az érintett intézményében dolgozó iskolapszichológussal, óvodapszichológussal való konzultáció.

Az iskola- és óvodapszichológus koordinátor kapcsolatot tart a miniszter által az országos szakmai irányítási feladatok ellátásában való közreműködésbe bevont Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása:
A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében a szakszolgálat feladata:

 • korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás,
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, további megsegítésre irányítása,
 • önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
 • tanácsadás, támogatás a szülő, konzultáció a pedagógus részére,
 • közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
 • speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
 • a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskola-, óvodapszichológussal,
 • javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
 • kimeneti méréseket végez, tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőségek biztosítása, melyet a tehetségkoordinátor lát el.

Kiegészítő szolgáltatások:

Speciális fejlesztő eszközök játékok kölcsönzése:
A pályázatok által beszerzett speciális eszközök, játékok ingyenes kölcsönzése évek óta folyamatos intézményünkben. A különleges gondozást igénylő gyermekek ellátásához, sérülésspecifikus fejlesztéséhez szükséges játékok, fejlesztő programok, kiadványok kölcsönzésével a pedagógusok, a szülők ingyen hozzájuthatnak olyan (sokszor igen drága, nehezen beszerezhető) eszközökhöz, melyek használatával hatékonyabbá válhat a gyermekek fejlesztése. Ezen szolgáltatás biztosítása a továbbiakban is igen hasznos és szükséges.

'Jó gyakorlatok'
2011-ben kilenc 'Jó gyakorlat'-ot dolgoztunk ki és töltöttünk fel az Educatio honlapjára. A független szakértői vélemény mind a kilencet elfogadásra érdemesnek tartotta, így mindenki számára elérhetőek lettek az Educatio honlapján.

Jó gyakorlataink:

1) 'Saját bőrén megtapasztalva' szemléletformáló program az SNI gyerekek inkluzív neveléséhez
2) Összefogás a sikeres társadalmi integráció érdekében
3) Kistérségben működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
4) A pedagógiai munkát segítő szakmai munkaközösség
5) 'OTTHON-KA' / Segítő program az otthoni fejlesztéshez
6) Szülőtalálkozó
7) 'Staféta' - program az oktatás szakaszai közötti átmenetek megsegítéséhez
8) Iskolapszichológia kistérségi hálózata
9) Kommunikációs és önismereti csoport serdülőknek

2013-ban az ÁNTSZ által meghirdetett TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 'Koragyermekkori (0-7 év) program' Kiemelt projekt 'Jó gyakorlatok az egészségügyi alapellátásban - védőnői szolgálatoknál, a házi gyermekorvosi és vegyes praxisokban, a szakellátás területén dolgozóknál - valamint a gyermekjóléti szolgálatoknál, továbbá a korai fejlesztést, terápiás ellátást nyújtó intézményeknél' című pályázatra intézményünk 2 jó gyakorlatot nyújtott be ('Apró napló' és 'Mazsola csoport'), melyek bejutottak az ország tíz legjobb pályázata közé.
Jó gyakorlataink a mindennapi gyakorlati munkánkból eredő, disszeminációra alkalmas tevékenységeinket jelenítik meg.

A jó gyakorlatok elérhetőek a kosar.educatio.hu honlapon.

Játszóház

A szülő-találkozókkal egybekötött 'Játszóházak' megszervezése szintén fontos része - évek óta - intézményünk életének. Itt találkozhatnak a különleges gondozást igénylő gyermekek és szüleik a hasonló problémákkal küzdő családokkal. A mellett, hogy játékkal, beszélgetéssel töltenek el egy kellemes napot szakszolgálatunknál, tapasztalatcsere által segítik egymást a nehézségek feldolgozásában.

Konzultációs, szupervíziós lehetőség biztosítása pedagógusok számára, esetmegbeszélések a partnerintézményekkel. Intézmények felkérésére előadások, nevelőtestületi értekezletek megtartása különböző témakörökben. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki és fogadóórákon való részvétel.

Főiskolai/egyetemi gyakorlati telephely
Intézményünk évek óta egyetemi/főiskolai gyakorlati telephelyként is működik, évenként átlagban 5-6 hallgató gyakorlati képzését vállaljuk.

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign