Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi
Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Feladataink
• Működési körzet
• Munkatársak
• Fenntartó
• Szülőknek
• Tankötelezettség - iskolakezdés
• Segítő intézmények, szervezetek
• TudásTár
• Jó tudni!
• Pályázatok
• Fejlesztő eszközök
• MédiaTár

Dokumentumok

Szakértői intézményi értékelés

 

Esélyegyenlőségi terv

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM
ALAP- ÉS FELÜLVIZSGÁLATHOZ 2020.

5 éves kori státuszlap

Intézménykijelölési nyomtatvány

Közzétételi lista

Fotógaléria

• Megújult szakszolgálatunk
• Továbbképzés
• Annafürdőn
• 30. szülinapunk
• Evésterápia
• Összes galéria »

Bemutatkozás


A Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ (alias: nevelési tanácsadó) történetéről

Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet (2001-2005)

Az ezredfordulóra - a problémás gyermekek létszámának növekedésével - a kilencvenes évek elején még optimálisnak mondható személyi és tárgyi feltételek azonban már nem tudtak eleget tenni az évről évre növekvő igények kielégítésének. A szakemberek létszámának növelésére és a helyhiányból eredő problémák megoldására volt szükség.2001-től a nevelési tanácsadó feladatköréhez tartozik a logopédiai ellátás megszervezése és biztosítása is. Az intézmény szervezeti struktúrája a feladatbővülésnek megfelelően új intézményegység létrehozásával bővült, melynek eredményeként az elnevezés is változott: Paks Nevelési Tanácsadója helyett Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetre módosult.A tanácsadó épületének (Duna-part 8.) 76 m2 hasznos alapterülete alkalmatlannak bizonyult arra, hogy a megnövekedett dolgozói létszámnak napi munkahelyet, továbbá a hetente mintegy 100-150 gyermeknek és szüleinek megfelelő szintű intézményi hátteret biztosítson. Ennek provizórikus áthidalására 2001 szeptemberétől az intézmény 'ideiglenesen' két telephelyen működött. Ez a megoldás azonban csak szükségállapotként funkcionálhatott, mivel nem csak az itt dolgozó szakemberekre, hanem a szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekekre és azok szüleire is jelentős többletterheket rótt. A két telephelyen való működés negatív hatásai a szülők, a gyermekek és a kollégák visszajelzései alapján is folyamatosan észlelhetők voltak.

Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat (2005-2007)
Míg 1992. előtt a nevelési tanácsadó a körzeti településeken élő gyermekeket is elláthatta szolgáltatásaival (erre az intézmény akkori elnevezése is utalt: Paks Város és Környéke Nevelési Tanácsadója), addig 1992. óta az intézmény városi finanszírozás alatt állt, s ebből következően a vidék ellátása azóta városunk önkormányzatának lehetőségeitől, illetve a megyei támogatástól függően esetleges volt. A környező településekről azonban egyre sürgetőbb igényt tapasztaltunk a probléma megoldására, melyet elodázni a továbbiakban már nem lett volna célszerű. Szerencsés kimenetelre biztosított lehetőséget, hogy az ország 2004-es Európai Uniós csatlakozása új, eddig nem tapasztalt jelenségeket hozott magával. A közigazgatás átszerveződése következtében felül kellett vizsgálni a működési lehetőségeket. Az Uniós elvárások elsősorban a térségi - kistérségi társulásokat preferálják. A paksi kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében 2004-ben, 14 települési önkormányzat részvételével jött létre a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. A társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat 2005-től - feladat-ellátási megállapodás keretei között - a Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével látja el.

Ennek keretében az intézmény az alábbi pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását biztosította:

  • nevelési tanácsadás
  • logopédiai ellátás
  • tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
  • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
  • fejlesztő felkészítés
  • utazó szakember-hálózat

A szakmai team gyógypedagógusokból, pszichológusokból, logopédusokból, pszichopedagógusokból, konduktorból, gyermekpszichiáterekből, és pedagógiai asszisztens-adminisztrátorból áll.A feladatbővülés következtében az intézmény szervezeti struktúrája és elnevezése is változott.
Három intézményegység létrehozására került sor:

Nevelési Tanácsadó
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézmény új elnevezése: Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat A kistérségi igényfelmérés eredményeként a társulás széleskörű szakszolgálati feladatellátás megvalósítását vállalta. 2006 szeptemberében az új tanévet - a fenntartó önkormányzatnak köszönhetően - új, tágasabb helyen kezdhettük meg. A városközpontban található Irodaház második és harmadik emeleti helyiségeit megkapva, kisebb átalakítással az épület funkcionálisan alkalmassá vált a pedagógiai szakszolgálat feladatellátásának biztosítására. A megfelelő alapterületű irodahelyiségek a festést követően - a munkatársak keze nyomán - barátságos foglalkoztatókká alakultak. A foglalkoztatókon túl, a tetőhelyiségben végre megfelelő méretű irattárat is kapott az intézmény, továbbá egy tornaszoba és egy tárgyaló birtokba vételére is sor kerülhetett. A korábbi, méltatlan körülményekhez képest az intézmény jelenlegi elhelyezése - annak ellenére, hogy alapvetően irodaház jellegű épületben működik - megfelelő.

Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ (2007-2013)
2007-ben a szakszolgálati feladatok teljes körű ellátása érdekében, az intézmény alapító okirata a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás és gyógytestnevelés feladataival bővült. A nagyfokú partneri igények nyomán, a többségi iskolába járó, integrált nevelésben részesülő SNI gyermekek oktatásának, képzésének, fejlesztésének és nevelésének segítése is alapfeladattá vált. Ezen túl a jelentkező igények és a részben már ellátott tevékenység alapján, intézményünk feladatkörét a pedagógiai szakmai szolgáltatás feladataival (szaktanácsadás; pedagógiai tájékoztatás; igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat) bővítette a fenntartó. A feladatbővülés következtében az intézmény szervezeti struktúrája és elnevezése ismételten változott.
Az intézmény immár négy intézményegységgel működik:

  • Nevelési Tanácsadó
  • Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédiai ellátás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés)
  • Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, konduktív pedagógiai ellátás, integráltan oktatott SNI gyermekek ellátása, pedagógiai szakmai szolgáltatás)

Az intézmény új elnevezése: Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ
Az intézményi struktúra és feladatellátás gyakori változását az alábbi tényezők indokolták:A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény legutóbbi módosításai egyre egyértelműbben deklarálják, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja elkerülhetetlen társadalmi és oktatáspolitikai elvárás. Az esélyegyenlőség zászlaja alatt az integráció / együttnevelés / inklúzió oktatáspolitikájának térnyerése egyre intenzívebb ütemben folytatódik, a fogyatékos gyermekek a többségi közoktatási intézmények tanulóivá válnak.

A hagyományos tantervű iskolák pedagógusai többségében nincsenek felkészülve a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására. A közoktatási intézmények pedagógiai gyakorlata nem minden esetben támogatja a különböző helyzetű tanulók együttnevelésének kérdéseit, hiszen a pedagógusok módszertani felkészültsége nem feltétlenül terjed ki az együttnevelésből fakadó, átlagtól eltérő helyzetek kezelésére. Az intézmények többségében az integráció személyi és tárgyi feltételei sem adottak. Az iskolák, óvodák zömében nincsenek meg a fogyatékosság különböző típusainak megfelelő speciális képzettségű szakemberek. Mindezek híján a kistérség több intézményében 2007. január 1-től a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ utazó szakember hálózata biztosítja a törvényességi előírásoknak megfelelő feladatellátást.

Az intézménynek a jövőben a keresletvezérelt szolgáltatói szemlélet kialakítása mellett, a tisztán nonprofit típusú organizáció átalakításával a forprofit jellegű feladatszervezés irányába kell elmozdulnia, biztosítva ezzel a fenntartó önkormányzat bizonyos fokú tehermentesítését.
A szakszolgálati intézmények által biztosított szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyekkel történő hozzáférés garanciáinak biztosítása - jelenleg - kistérségi szinten biztosítható. Elsődlegesen itt hozható létre az a szakmaiságot és egyéni érdekeket is több szempontból mérlegelni képes szakmai fórum, mely a gyermek mindenkori érdekeit szem előtt tartva képes a legoptimálisabb szintű feladatellátás biztosítására.

A szakszolgálati feladatellátásra igényt tartó családok és intézmények érdeke a feladatok kistérségi koncentrálását, továbbá olyan regionális szakszolgálati centrum létrehozását kívánja meg, amely a rászoruló gyermekek teljes körű ellátását, s az igények helyi szintű maximális kielégítését célozza. Célunk - a Maastrichti Egyezmény szubszidiaritás alapelvével összhangban - olyan szakszolgálati centrum létrehozása, ahol a gyermekek a lakóhelyükhöz legközelebb, egy helyen, magas színvonalon részesülhetnek a szükségleteiknek megfelelő ellátásban.

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye (2013-)
A jogszabályi környezet és az oktatáspolitikai irányelvek változása következtében az intézmény fenntartását 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. A korábbi fenntartó, Paks Város Önkormányzata a szakszolgálatot a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egyik mellékszárnyába költöztette (Paks, Ifjúság útja 2.).

2013. szeptember 1-jétől tagintézményeivel együtt megalakult a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézménye. A paksi szakszolgálat a megyei intézmény részeként, Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye néven működik tovább. A jogszabály értelmében az intézmény jelenleg az alábbi szakszolgálati feladatok ellátásában vesz részt: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; szakértői bizottsági tevékenység; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; konduktív pedagógiai ellátás; gyógytestnevelés; iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat szakszolgálatunk székhelyintézménye látja el, de a feladatellátást tagintézményünk is segíti működési körzetében.

2017. január 1-ig intézményünk működtetője Paks Város Önkormányzata volt, míg fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Ezt követően a fenntartás mellett az intézmény működtetése is átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, illetve a később létrejött Szekszárdi Tankerületi Központhoz.

A kezdeti nehézségek és a fenntartói/működtetői hatáskörök tisztázása után szakszolgálatunk személyi és tárgyi feltételeinek optimalizálásában, megteremtésében számíthattunk és jelenleg is számíthatunk a paksi önkormányzatra, illetve a Szekszárdi Tankerületi Központra is.

....................................

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign